Algemene Voorwaarden

1.0 Algemene Voorwaarden

1.1 Alle door Orbit.nl gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
1.2 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn inclusief BTW, eventuele
1.3 Mondeling genoemde prijzen zijn dagprijzen, tenzij anders opgegeven en binden Orbit.nl pas Na schriftelijke bevestiging zijdens Orbit.nl.

2.0 Leveringen

2.1 Alle door Orbit.nl te leveren goederen worden verzonden voor rekening van koper, dit met inbreng van vrachtvrije verzendingen.
2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd of de reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of de opdracht.
2.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Orbit.nl vinden, Orbit.nl tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Orbit.nl het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Orbit.nl stelt van een dergelijk besluit de koper in kennis.
2.4 De afnemer dient Orbit.nl in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren.
2.5 Klachten laten de betalingsplicht van de klant onverlet.
2.6 Bij ter reparatie aangeboden goederen, waarvan blijkt, dat de reparatie niet door Orbit.nl kan worden uitgevoerd, om welke reden dan ook, behoudt Orbit.nl zich het recht voor de kosten, welke voor de vaststelling en het onderzoek noodzakelijk waren, in rekening te brengen. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, blijft het goed onder beheer van Orbit.nl.

3.0 Betaling

3.1 Alle betalingen dienen contant voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen is.
3.2 Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan maar om wat voor een reden dan ook van de koop afziet, wordt de aanbetaling niet gecrediteerd.
3.3 In geval van betaling later dan 8 dagen is de koper zonder nadere kennisgeving per factuurdatum de op dat moment geldende wettelijke interest verschuldigd, met een minimum van 1% per maand.
3.4 In geval van niet tijdige betaling zal Orbit.nl de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de koper vorderen, zulks met een minimum ad. 15% van het factuurbedrag.
3.5 Orbit.nl is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de schulden dieOrbit.nl aan die koper heeft, zelfs indien de vorderingen op die koper niet openbaar zijn.

4.0 Garantie

4.1 Orbit.nl geeft op alle bij haar gekochte hardware in principe een omruilgarantie van 8 dagen. Alleen onbeschadigde producten uit voorraad kunnen voorzover Orbit.nl het betreffende product nog in voorraad heeft, worden teruggebracht. Deze omruilgarantie is echter alleen van toepassing indien het product compleet, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking zonder gebruikssporen wordt aangeleverd bij Orbit.nl vergezeld van de aankoopfactuur.De garantietermijn vangt aan vanaf de factuurdatum of aankoopbon.
4.2 Orbit.nl neemt binnen de omruilgarantietermijn van 8 dagen de gekochte goederen terug tegen 80% van het factuurbedrag of verstrekt een tegoedbon voor het volledige factuurbedrag. Tevens worden bij beide opties 12 euro in rekening gebracht voor gemaakte kosten.
4.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van de koper.
4.4 Indien de koper gedurende de garantietermijn, herstelling of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichting jegens Orbit.nl niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting.
4.5 in geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in de oorspronkelijke staat in de originele verpakking zonder gebruikssporen te worden aangeleverd bij Orbit.nl vergezeld van de aankoopfactuur.
4.6 Voor inmiddels op, met name vaste datadragers geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data neemtOrbit.nl geen verantwoording.
Koper dient een “back-up” te maken alvorens hard-software ter reparatie aan te bieden.
4.7 Voor schade of enig ander nadeel ontstaan door onjuist of nalatig gebruik aanvaardt Orbit.nl geen aansprakelijkheid.
4.8 Orbit.nl behoudt zich het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren. Het installeren van programma’s en het overnemen van
data op vervangende datadragers behoort niet tot de vervanging.
4.9 Bij zelfbouwonderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien er sprake is van aangetoonde deskundigheid.
4.10 Orbit.nl garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke fabrieksgarantie.
4.11 Orbit.nl is jegens de consument gehouden van garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.

5.0 Tekortkomingen in goederen en diensten

5.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst een tekortkoming
vertoont, heeft de koper het recht op kosteloos hertstel door Orbit.nl naar keuze van Orbit.nl- reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden de tekortkoming is het gevolg van een aan Orbit.nl toe te rekenen oorzaak.
• de tekortkoming is aan het licht gekomen binnen 2 maanden bij
betreffende gebruikte onderdelen en binnen 12 maanden bij betreffende
nieuwe artikelen na de uitgifte van het artikel of de mededeling dat een dienst is verricht.
• De tekortkoming is binnen 2 weken nadat deze redelijkerwijs ontdekt
had kunnen worden schriftelijk aan Orbit.nl medegedeeld.
• Eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed if de uitgevoerd door Orbit.nl of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Orbit.nl Het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de
• Nakoming is niet blijvend mogelijk.
5.2 Orbit.nl heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging
te herstellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen Blijven/worden
eigendom van Orbit.nl.

6.0 Aanbiedingen, Totstandkoming

6.1 Aanbiedingen doorOrbit.nl zijn vrijblijvend. Indien in de
aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de
koper te binden.

7.0 Prijzen

7.1 De inhoud van folders, drukwerk etc. bindt Orbit.nl niet, tenzij in
de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

8.0 Leverplaats en Levertijd

8.1 het risico van de geleverde zaak is na levering slechts voor de koper.

9.0 Eigendomsvoorbehoud en Bezitloospandrecht

9.1 De eigendom van door leveranciers geleverde zaken verblijft bij
de leveranciers, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen uit
hoofde van, overeenkomst, danwel verplichting die voortkomen uit
eerder onderhavige of latere door de leverancier gesloten gelijksoortige
overeenkomsten.
9.2 Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit
artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht Orbit.nl
binnen 48 uur na het moment waartop deze aanspraak wordt gemaakt,
schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en), bij gebreke
waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog
onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde
leveranties.
9.3 Orbit.nl is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar
zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en
de koper machtigt Orbit.nl ,voor zoveel nodig, door middel van deze
overeenkomst de ruimte, waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te
betreden. Alle door de leverancier gemaakte kosten ten einde geleverde
zaken weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de koper.
9.4 Indien onverhoeds danwel met opzet producten door de koper worden
achtergelaten bij Orbit.nl, houdt zij zich het recht voor deze producten
na 6 maanden, zonder melding of opgaaf van redenen te vernietigen.

10.0 Zekerheid

10.1 Orbit.nl heeft ten allen tijde het recht van de koper zekerheid te
verlangen voor de nakoming van zijn verplichting. Indien de koper weigert
of nalaat de door Orbit.nl gestelde termijn zekerheid te verstrekken,
heeft Orbit.nl het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te
ontbinden. Voorzover Orbit.nl zaken aan de koper geleverd had, is deze
verplicht die binnen 5 dagen na de verklaring aan Orbit.nl te leveren.
Voorts is hij verplicht alle schade, dieOrbit.nl door zijn weigering of
nalaten lijdt, aan Orbit.nl te vergoeden.

11.0 Reclames of klachten

11.1 Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te
constateren onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen Na levering van
de zaak schriftelijk bij Orbit.nl worden ingediend.
11.2 Reclames met betrekking tot niet eenvoudig te constateren
onzichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen na het ontdekken van het
gebrek en in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn bij Orbit.nl
schriftelijk worden ingediend.
11.3 De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste
stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven
genoemde garantietermijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de
gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
11.4 Bij de door de koper bewezen gegronde reclame, kan Orbit.nl
naar haar keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame
betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere
aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
11.5 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper
opschonen.

12.0 Data- en/of Softwareverlies

12.1 Voor verlies van data/software tijdens reparatie c.q. onderhoud kan
Orbit.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

13.0 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid vanOrbit.nl is beperkt tot de netto
factuurwaarde van de geleverde goederen.
13.2 Orbit.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte
bedrijfsschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten e.d.

14.0 Geschillen

14.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is
Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is uitsluitend de rechtbank te
Arnhem